Choď na obsah Choď na menu
 


Pezinská skládka – „Účinkovali“

 

 „Navrhované znenie časti textovej časti: Pezinok, A-ÚPN, 2002, Ú.P.C. 7-6, Ciele a intervenčné kroky:

S – vytvoriť podmienky pre realizáciu skládky TKO po roku 2002 (neprípustné je skládkovanie nebezpečného odpadu),

K – iniciovať dohody s vlastníkom a užívateľom o využití pozemkov pre realizáciu skládky TKO,

K – zabezpečiť prípravnú a projektovú činnosť (do roku 2000 a realizáciu skládky)“

citácia z návrhu Aktualizácie územného plánu mesta Pezinok, I. Etapa (Máj 2002) Textová časť.

 

Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som Vás znovu oslovil svojim „žltým listom“, v ktorom Vám prezradím opäť zopár vecí týkajúcich sa pezinskej skládky odpadov v Novej Jame. Po mojom poslednom liste sa mi dostalo do uší, že „klinček bol trafený po hlavičke“ a viacerí z Vás mi poďakovali, že sme „konečne“ prezradili niečo o histórii skládky a o tom, ako to skutočne bolo. Viacerí z Vás mi zároveň zaslali informácie o tom, kto a ako bol zapletený do tejto umelo vytvorenej „kauzy“. Preto som sa rozhodol, nechať primátora hrabať sa v histórii a vymýšľať ako „von zo zodpovednosti“ a zverejniť mieru účasti aj ostatných hlavných postáv príbehu. Nakoľko nie je mojim zvykom miešať do vecnej stránky osobné vzťahy, uvediem iba fakty vyplývajúce z listinných dôkazov a hodnotiaci úsudok nechám na Vás.

 

Dňa 10.1.1994 vypracoval a podpísal Ing. Jaroslav Pavlovič Program odpadového hospodárstva mesta Pezinok, v ktorom uviedol na str. 10 bod 18 a 19: citujem: „vytvoriť podmienky pre budovanie novej regionálnej skládky TKO z Malokarpatského regiónu a oblasti Horného žitného ostrova. Príprava územnoplánovacej dokumentácie a majetkoprávna pre realizáciu skládky vo vyťažených priestoroch novej ťažobnej jamy Pezinských tehelní. Po definitívnom majetko-právnom doriešení a určení novej ťažobnej jamy PT pre účely regionálnej skládky TKO vybudovať zo súčasnej skládky regionálnu, v súlade s POH obvodu Pezinok“

 

Dňa 7.2.1995 uzatvorila spoločnosť PETMAS-GERBER, s.r.o., IČO: 34115048 so spoločnosťou TEHELNE Pezinok, s.r.o. zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy, na základe ktorej sa povinná spoločnosť TEHELNE Pezinok zaviazala v prospech oprávnenej spoločnosti PETMAS-GERBER, že s ňou uzavrie zmluvu o spoločnom využívaní a správe skládok a to i existujúcich i budúcich možných a umožní spoločnosti PETMAS-GERBER spravovať skládky a uskladňovať zbytkový komunálny odpad, inertný odpad a investičné akcie na skládkach podľa Programu odpadového hospodárstva. V orgánoch spoločnosti PETMAS-GERBER pôsobil Ing. Štefan Strapák, otec Zuzany Čaputovej, rodenej Strapákovej.

 

Dňa 12.9.1996 bol poslancami mesta Pezinok schválený územný plán mesta Pezinok s funkčným využitím územia Nová Jama citujem: „Ciele a intervenčné kroky: S – vytvoriť podmienky pre realizáciu skládky K – iniciovať dohody s vlastníkom a užívateľom o využití pozemkov pre realizáciu skládky TKO, K – zabezpečiť prípravnú a projektovú činnosť (do roku 2000 a realizáciu skládky)“.

 

Dňa 9.2.1999 sa uskutočnilo verejné prerokovanie správy o hodnotení činnosti „Pezinok – skládka odpadov“ podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, na ktorom citujem: „V súvislosti s navrhovanou skládkou občania nesúhlasia so zneškodňovaním nebezpečných odpadov na skládke, ale potrebu skládky komunálneho odpadu pre mesto akceptujú v prípade, že sa uzatvorí existujúca skládka v starej jame. Obyvatelia, zástupcovia mesta Pezinok ako aj občianskej iniciatívy akceptujú budovanie skládky odpadov 3. stavebnej triedy pre komunálny odpad.“

 

V Máji 2002 bol vypracovaný Májový návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta Pezinok, ktorý bol dňa 3.6.2002 obstarávateľom, mestom Pezinok, predložený na vyjadrenie sa dotknutým orgánom štátnej správy podľa §22 stavebného zákona, a ktorý obsahoval regulatívy: „Navrhované znenie časti textovej časti: Pezinok, A-ÚPN, 2002, Ú.P.C. 7-6, Ciele a intervenčné kroky: S – vytvoriť podmienky pre realizáciu skládky TKO po roku 2002 (neprípustné je skládkovanie nebezpečného odpadu), K – iniciovať dohody s vlastníkom a užívateľom o využití pozemkov pre realizáciu skládky TKO, K – zabezpečiť prípravnú a projektovú činnosť (do roku 2000 a realizáciu skládky)“.

 

Dňa 13.5.2002 bol Ing. Štefan Strapák odvolaný z členstva v orgánoch spoločnosti PETMAS-GERBER, s.r.o., ktorá sa medzičasom premenovala na PETMAS-ONYX, s.r.o.. Ing. Štefan Strapák je otcom Zuzany Čaputovej, rodenej Strapákovej.

 

AŽ DO TOHTO OKAMIHU SMEROVALI UVEDENÉ KROKY MESTA PEZINOK A OBČIANSKYCH AKTIVISTOV K CIEĽU VYBUDOVAŤ V NOVEJ JAME REGIONÁLNU VEĽKOKAPACITNÚ SKLÁDKU.

 

Dňa 18.7.2002 doručil Ing. Jaroslav Pavlovič a RNDr. Miroslav Král námietku k zverejnenému Májovému návrhu zmien územného plánu, v ktorej navrhujú citujem: „Navrhovaný aktualizovaný text je rovnaký ako pôvodný. Aj vo výkresovej časti je vo vyťaženom priestore Pezinských tehelní v Novej Jame navrhnutá skládka odpadov. Navrhované znenie požadujem zrušiť ako celok a nahradiť znením...“

 

Dňa 25.9.2002 doručilo mesto Pezinok na vtedajší Krajský úrad, odbor životného prostredia, žiadosť o §25, v ktorej v prílohe uvádza stanoviská podľa §22 k návrhu Aktualizácie z ktorých vyberám a citujem: „po posúdení územnoplánovacej dokumentácie „Aktualizácia ÚPN mesta Pezinok, Máj 2002...“, „Listom č. 5/4/607/2002 zo dňa 3.6.2002 ste nás požiadali o stanovisko k dokumentácii „Aktualizácia ÚPN mesta Pezinok, 1. etapa (Máj 2002)..., „Súhlasí sa s návrhom MsÚ v Pezinku s Aktualizáciou ÚPN sídelného útvaru Pezinok – 1. etapa /máj 2002/, zároveň určujem nasledovné povinnosti: Obytnú funkciu vylúčiť z území v západnom a severnom susedstve oboch ťažobných jám /skládok odpadu/ Pezinských tehelní...“.

 

Dňa 14.11.2002 predložil primátor mesta Pezinok mestskému zastupiteľstvu materiál: bod č. 19 pod názvom Aktualizácia ÚPN M Pezinok, v ktorom je uvedené citujem: „Na základe schváleného zadania A ÚPN SÚ Pezinok bol spracovaný návrh Aktualizácie. V zmysle §22 ... listom zn. 5/4/607/2002 zo dňa 3.6.2002 mesto oznámilo dotknutým orgánom štátnej správy prerokovanie návrhu aktualizácie... Ďalej mesto obdržalo stanoviská... „ (poznámka, čísla a dátumy stanovísk sa zhodujú so stanoviskami, ktoré „suším“ v skrini na konfrontáciu s Oliverom Solgom, a ktoré obsahujú obe skládky v oboch jamách tehelní).

 

Dňa 14.11.2002 sa konalo zasadnutie mestského zastupiteľstva, kde podľa zverejnenej zápisnice citujem: „Primátor v spolupráci s vedúcim odd. výstavby predkladá dokument "Aktualizácia územného plánu mesta Pezinok" a znenie novely VZN č. 2/97 o vyhlásení záväzných častí územného plánu v znení VZN č. 5/2002 v znení zmien a doplnkov - viď prílohy. ... Zasadnutia MsZ sa zúčastnili tiež hovorcovia občianskej iniciatívy (Občianske združenie Prevencia AD) - RNDr. Miroslav Král, CSc. a Ing. Jaroslav Pavlovič s oslovením resp. žiadosťou poslancov, aby rozhodli o aktualizácii územného plánu už dnes - žiadosť s podrobnou dôvodovou správou v prílohe. V diskusii zástupca primátora Mgr. Solga mal výhrady k predloženému materiálu - navrhuje sporné body vypustiť z predloženej aktualizácie, v ďalšej diskusii prezentovali svoje názory - Ing. Satko, Ing. Sobota, Ing. Frič, PhDr. Miškovský, Ing. Skovajsa, PaedDr. Bílik, Ing. Pavlovič - hovorca občianskej iniciatívy. Nakoľko poslanci nepodporili návrh Mgr. Solgu - aby boli sporné body z aktualizácie vypustené - Mgr. Solga svoje odporúčanie napokon nepodal ako poslanecký návrh a na základe výsledkov z diskusie, kde sa poslanci zhodli na názore - schváliť návrh uznesenia v predloženom znení, NK odporučila hlasovať o predloženom návrhu uznesenia. Poslanci v 24. hlasovaní počtom hlasov 18 "za", pri 1 proti a 4 zdržaniach sa odporúčanie návrhovej komisie schválili.“

 

Dňa 1.1.2003 sa stavebným úradom príslušným konať o podanom návrhu na umiestnenie stavby „Pezinok – skládka odpadov“ stal Oliver Solga, ktorý takmer štyri roky návrh nezamietol a nekoná aj napriek mnohým žiadostiam o vydanie rozhodnutia vo veci samej, ktoré vydáva až posledný deň pred komunálnymi voľbami 2006.

 

Dňa 6.2.2009 podala Krajská prokuratúra v Bratislave na mesto Pezinok žalobu podľa §250zfa OSP na vyslovenie nesúladu VZN mesta Pezinok č. 2/97 o vyhlásení záväzných častí územného plánu v znení neskorších predpisov so zákonom, v ktorej uvádza citujem: „K aktualizácii územného plánu Mesta Pezinok – textová časť, I. Etapa (máj 2002) na základe žiadosti mesta Pezinok č. 5/4/607/2002 zo dňa 3.6.2002 dal vyjadrenie... Táto aktualizácia (máj 2002) nebola mestskému zastupiteľstvu predložená na schválenie a schválená Aktualizácia ÚPN MP, december 2002, podľa zistení prokuratúry vôbec nebola predložená na vyjadrenie ..... ani ďalším dotknutým orgánom štátnej správy. Podľa §25 ods. 6 stavebného zákona Návrh územného plánu, ... ktorého postup obstarania a prerokovania nie je v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, nemožno schváliť. Pokiaľ by prišlo k schváleniu napriek takémuto rozporu, schválenie je v celom rozsahu neplatné“. Citovaná žaloba má 14 strán a 38 príloh, všetky prílohy mám aj ja k dispozícii.

 

Vo svojom poslednom liste som už druhýkrát verejne vyzval primátora Pezinka Olivera Solgu, aby predložil občanom stanoviská všetkých dotknutých orgánov, ktoré sa podľa mesta Pezinok mali v rámci dvadsať dvojky vyjadrovať k zákazu skládky v Novej jame. Doposiaľ sa tak nestalo a ja neustále „suším“ v skrini stanoviská týchto orgánov k Májovej verzii, s oboma skládkami v oboch jamách, a som pripravený ich kedykoľvek s primátorom verejne konfrontovať. Moja výzva preto stále trvá a opakujem ju aj tretí krát. Vyzývam primátora Olivera Solgu, aby konečne predložil občanom stanoviská všetkých dotknutých orgánov, ktoré sa podľa mesta Pezinok mali v rámci dvadsať dvojky vyjadrovať k zákazu skládky v Novej jame.

 

Ján Man, predseda predstavenstva spoločnosti Ekologická skládka, a.s., www.ekologickaskladka.estranky.sk