Choď na obsah Choď na menu
 


STANOVISKO MINISTERSTVA VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR K STAVBE „PEZINOK – SKLÁDKA ODPADOV“

 

Podľa § 65 ods. 2 správneho poriadku dôvodom pre zmenu alebo zrušenie právoplatného rozhodnutia  môže byť len jeho nezákonnosť, t.j. rozpor rozhodnutia so zákonom, všeobecne záväzným právnym predpisom alebo všeobecne záväzným nariadením.

 

Podľa § 25 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný  zákon)  návrh územného plánu, ktorého obsah nie je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa alebo s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo ktorého postup obstarania a prerokovania nie je v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, nemožno schváliť. Pokiaľ by prišlo k schváleniu napriek takémuto rozporu, schválenie je v celom rozsahu neplatné.

 

MVRR SR preverilo postup odvolacieho orgánu  s poukazom na stavebný zákon a súlad územného rozhodnutia s využitím podkladov podľa § 37 stavebného zákona, podľa ktorého návrh musí byť v súlade s platným územným plánom obce, pokiaľ takáto dokumentácia pre dané územie existuje, pričom dospel k záveru, že v čase rozhodovania odvolacieho orgánu nemožno považovať aktualizáciu ÚPD z decembra 2002 za poslednú platnú dokumentáciu, nakoľko postup jej schvaľovania nebol vykonaný podľa stavebného zákona.

 

MVRR SR pri preskúmaní zákonnosti rozhodnutia KSÚ nemalo od Mesta Pezinok k dispozícií doklady, ktoré by vyvrátili skutočnosť, že aktualizovaná verzia z decembra 2002, bola prerokovaná podľa stavebného zákona a že bola platná aj v čase rozhodovania KSU, napriek tomu, že MVRR SR poskytlo Mestu Pezinok takúto možnosť. MVRR SR sa preto stotožnilo so zistením prokuratúry, že mesto Pezinok  nedodržalo postup prerokovania verzie aktualizácie ÚPD z decembra 2002, pretože kladné písomné vyjadrenia dotknutých orgánov boli len k verzii riešenia  z mája 2002. Vzhľadom na znenie § 25 odsek 6 poslednej vety týmto nezákonným postupom Mesta Pezinok nastala situácia, že predmetné schválenie aktualizácie je neplatné.

 

V nadväznosti na uvedené MVRR SR konštatuje, že nebol zistený zákonný dôvod, ktorý by preukázal porušenie právnych predpisov pri konaní a rozhodovaní odvolacieho orgánu,   a preto rozhodnutie KSÚ č.A/2007/1095/KIZ zo 7.5.2007 ponecháva  v platnosti.

 

K námietkam týkajúcim sa účastníkov územného konania MVRR SR uvádza, že toto bolo predmetom samostatných konaní, ktoré boli ukončené právoplatnými rozhodnutiami.

 

 

http://www.build.gov.sk/mvrrsr/index.php?id=10&cat=&news=4104