Choď na obsah Choď na menu
 


ZMENA ÚZEMNÉHO PLÁNU 2002

 

„Navrhované znenie časti textovej časti: Pezinok, A-ÚPN, 2002,

Ú.P.C. 7-6, Ciele a intervenčné kroky:

S – vytvoriť podmienky pre realizáciu skládky TKO po roku 2002 (neprípustné je skládkovanie nebezpečného odpadu),

K – iniciovať dohody s vlastníkom a užívateľom o využití pozemkov pre realizáciu skládky TKO,

K – zabezpečiť prípravnú a projektovú činnosť (do roku 2000 a realizáciu skládky)“

citácia z návrhu Aktualizácie územného plánu mesta Pezinok, I. Etapa (Máj 2002) Textová časť.

 

       Vážení spoluobčania, pred niekoľkými dňami som verejne vyzval primátora Pezinka Olivera Solgu na tri veci. Po prvé, aby verejnosti predstavil Májovú verziu zmeny územného plánu z roku 2002. K tejto mojej výzve primátor priznal, že mesto sa ani netají, že takýto návrh podporujúci skládku existoval. Na ďalšiu výzvu, aby predložil občanom stanoviská dotknutých orgánov, ktoré sa podľa mesta Pezinok mali vyjadrovať k zákazu skládky v Decembrovej, odlišnej verzii reagoval, že mesto má dostatok dokumentov preukazujúcich, čo sa dialo od mája do novembra 2002 a odkázal na možnosť nahliadnuť do nich v kancelárii mesta. Na tretiu výzvu, aby prevzal zodpovednosť za chyby mesta Pezinok, a aby sa prestal tváriť ako „svätý za dedinou“, keď má „bordel“ vo vlastnom úrade nereagoval vôbec. Dovoľte mi teda rozviesť svoju výzvu č. 2 a 3 trošku konkrétnejšie.

  

Keďže mesto Pezinok samo uznalo skutočnosť, že v máji 2002 existoval návrh zmeny územného plánu, ktorý obsahoval regulatív, podľa ktorého malo dôjsť v priestore Novej jamy k spoločným krokom mesta Pezinok a vlastníka pozemkov, s cieľom vybudovať skládku komunálneho odpadu, prejdem rovno k procesu, akým dochádza k obstarávaniu a prerokovaniu zmien územného plánu. Nakoľko všetko prebiehalo od mája až do novembra 2002, je potrebné skúmať stavebný zákon v jeho znení v tomto období. Z môjho pohľadu sú pre tento proces podstatné tri ustanovenia stavebného zákona:

1.       §31 ods. 2, podľa ktorého „Pri prerokúvaní zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie sa postupuje podľa ustanovení § 22 až 25 primerane.“

2.       §22 ods. 4, podľa ktorého „Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, dohodne návrh územnoplánovacej dokumentácie s dotknutými orgánmi štátnej správy.“

3.       §25 ods. 6, podľa ktorého „Návrh územného plánu, ktorého obsah nie je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa alebo s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ktorého postup obstarania a prerokovania nie je v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, nemožno schváliť. Pokiaľ by prišlo k schváleniu napriek takémuto rozporu, schválenie je v celom rozsahu neplatné.“

  

Povedané ľudskou rečou, aj každá zmena územného plánu musí byť vopred DOHODNUTÁ s orgánmi štátnej správy a až potom môže byť poslancami schválená, inak je schválenie neplatné. Orgány štátnej správy totižto hája určité osobitné záujmy, ktoré by mohli byť zmenou územného plánu dotknuté. Preto zákonodarca rozlíšil medzi občanmi, ktorí návrh len pripomienkujú nezáväzne a orgánmi štátnej správy, s ktorými je nutné takýto návrh dohodnúť. S orgánmi štátnej správy sa v praxi dohoda vykoná tak, že sa im každému osobitne pošle návrh zmeny územného plánu na zaujatie stanoviska. Orgán štátnej správy potom každý osobitne doručí svoje záväzné stanovisko obci a tá ho buď „zoberie na vedomie“, keď je súhlasné, alebo mu musí „vyhovieť“ a navrhovanú zmenu buď stiahne, alebo podľa stanoviska upraví. Táto fáza sa hovorovo nazýva tzv. „dvadsať dvojka“, podľa paragrafu stavebného zákona, konkrétne §22 ods. 4. V súčasnosti si môžeme uviesť príklad, keď prebehli v meste aktuálne zmeny územného plánu, obec navrhovala 11 zmien, ale cez dvadsať dvojku prešli len štyri zmeny, nakoľko s niektorými zmenami nesúhlasil Obvodný úrad životného prostredia. Dvadsať dvojka je teda tá fáza obstarávania zmien územného plánu, kde sa majú právo všetky dotknuté orgány vyjadriť k tomu, či je zmena z pohľadu ich kompetencií možná a žiaduca.

  

Potom, čo je dvadsať dvojka úspešne zvládnutá, prechádza fáza obstarávania zmien územného plánu do tzv. dvadsať päťky. V tejto fáze sa návrh spolu so stanoviskami všetkých dotknutých orgánov predloží nadriadenému orgánu územného plánovania na kontrolu, či je všetko tak, ako má byť. Obec predkladá tomuto orgánu aj tabuľku, v ktorej uvedie zoznam dotknutých orgánov, číslo ich stanoviska, dátum jeho doručenia obci a status, či ho ako súhlasné „zobrala na vedomie“, alebo či mu „vyhovela“ a zmenu stiahla. Túto tabuľku v rámci dvadsať päťky nadriadený orgán skontroluje a keď sú všetky statusy uvedené ako „berie na vedomie“ alebo „súhlasí“, vydá posledné stanovisko, tú posväcujúcu dvadsať päťku o ktorej primátor Pezinka tak rád rozpráva.

  

A teraz, čo sa stalo v roku 2002, konkrétne od mája do novembra 2002. Májová verzia, tak ako priznal sám primátor, obsahovala v Novej Jame regulatív, podľa ktorého sa mala skládka spolu s mestom v Novej Jame postaviť. Dňa 3.6.2002 rozoslalo mesto tento Májový návrh dotknutým orgánom na spomínanú dvadsať dvojku. Zároveň tento návrh zverejnilo na úradnej tabuli a vyzvalo občanov na jeho pripomienkovanie. V tejto fáze sa ozval aktivista Král a aktivista Pavlovič a listom vzniesli mestu pripomienku, že žiadajú zmeniť návrh v území Nová Jama tak, aby sa tam skládka zakázala. Presne v tomto období bol spoločnosťou Ekologická skládka, a.s. podaný návrh na umiestnenie stavby skládky tak, ako to bolo schválené v pôvodnom územnom pláne z roku 1996 a navrhnuté v aktualizácii z Mája 2002. Stavebným úradom bol v tom čase Okresný úrad, odbor životného prostredia, ktorý začatie územného konania oznámil mestu Pezinok. A skončilo leto, prišiel september a nastal chaos a časová tieseň mesta. Vtedy niekedy si mesto Pezinok zrejme povedalo, že „spravme malý podvodík“ však Man si to určite nevšimne. Mesto akceptovalo pripomienku aktivistov Krála a Pavloviča a zmenilo Májový návrh tak, ako si to aktivisti želali. Takýto zmenený návrh dňa 28.10.2002 zaslalo na ministerstvo životného prostredia s otázkou, či môže skládku v Novej Jame zakázať. Na ministerstve sa začalo tzv. rozporové konanie, výsledkom ktorého bol list zo dňa 4.11.2008, že v kompetencii mesta je vymedziť si vlastnú lokalitu, kde má alebo nemá byť skládka. Nič viac a nič menej. A primátor sa týmto listom tak rád oháňa. Podľa tohto listu teda mesto naozaj mohlo zmeniť lokalitu Nová jama na zákaz skládky, nič to však nemení na skutočnosti, že takúto zmenu muselo vopred DOHODNÚŤ s dotknutými orgánmi štátnej správy podľa spomínanej dvadsať dvojky. V samotnom liste z ministerstva sa nikde neuvádza, že k tomuto dorokovaniu nemusí dôjsť a koniec koncov, ani žiaden orgán, ani len ústredný, nemôže listom zmeniť zákonnú povinnosť, ktorá mestu vyplýva z §22 ods. 4.

  

Tento list z ministerstva dostalo mesto Pezinok na vedomie najskôr 4.11.2002. Keďže však bolo z dôvodu 4 mesiacov prebiehajúceho územného konania na skládku v neskutočnej časovej tiesni, „vykašľalo“ sa na dohodu a dorokovanie zákazu skládky s dotknutými orgánmi a rozhodlo sa zrejme „podvádzať“. Nadriadenému orgánu územného plánovania, krajskému úradu, predložilo na dvadsať päťku návrh so zákazom skládky, avšak stanoviská podľa dvadsať dvojky k návrhu Máj 2002 aj so skládkou. Tabuľku s vyhodnotením stanovísk predložilo so statusom „berie sa na vedomie“, nakoľko k návrhu Máj 2002 všetky dotknuté orgány so skládkami v oboch jamách súhlasili. K tomu priložilo mesto aj list z ministerstva s tým, že všetko je posvätené „zhora“, tak nám dajte už konečne tú dvadsať päťku. A nadriadený orgán, v omyle, že stanoviská orgánov štátnej správy sú k verzii so zákazom skládky, dvadsať päťku vydal. Následne, hneď o 10 dní mesto predložilo poslancom na schválenie verziu so zákazom skládky spolu s dvadsať päťkou vydanou krajom v omyle a so stanoviskami s oboma skládkami v oboch jamách, bez akéhokoľvek dorokovania zákazu podľa dvadsať dvojky.

  

Čo však mesto pri „podvádzaní“ podcenilo je citovaný §25 ods. 6 stavebného zákona. Podľa neho je totižto úplne irelevantné, či mesto má list z ministerstva, alebo dvadsať päťku z kraja. Toto ustanovenie bez ohľadu na dvadsať päťku sankcionuje neplatnosťou schválenia zmien územného plánu každú jeho zmenu, ktorá nebola riadne a zákonne dohodnutá a dorokovaná s dotknutými orgánmi štátnej správy. Pre istotu to preto ešte raz odcitujem: „Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, dohodne návrh územnoplánovacej dokumentácie s dotknutými orgánmi štátnej správy. Návrh územného plánu, ... ktorého postup obstarania a prerokovania nie je v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, nemožno schváliť. Pokiaľ by prišlo k schváleniu napriek takémuto rozporu, schválenie je v celom rozsahu neplatné“.

  

List z ministerstva ako aj dvadsať päťka z kraja sú okrem toho iba deklaratórnymi správnymi aktmi, deklarujú nejaký stav, ktorý pokladajú za skutočný. Nie sú na rozdiel od územného rozhodnutia konštitutívnymi aktmi, nedokážu založiť nový právny stav, nedokážu zmeniť nezákonný proces obstarávania zmien územného plánu na zákonný. Primátor má teda v rukách a odvoláva sa na dva „papiere“, ktoré deklarujú niečo, čo nie je pravda. A odkiaľ to ja vlastne vôbec všetko viem??? Právnym nástupcom kraja, ktorý vydával v roku 2002 mestu Pezinok na základe spôsobeného omylu dvadsať päťku, je v súčasnosti Krajský stavebný úrad v Bratislave, ktorý mi podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám poskytol na nahliadnutie celý spis k zmenám územného plánu z roku 2002. A naviac som si urobil tú námahu, že som si obišiel aj všetky vtedy dotknuté orgány štátnej správy, aby som zistil, ktorý návrh bol s nimi v rámci dvadsať dvojky vôbec dohodovaný. Hádajte, ktorý??? (dôkazy uvediem na www.ekologickaskladka.estranky.sk)

  

Ak teda chcem dokázať, že zákaz skládky bol v novembri 2002 schválený poslancami podľa §25 ods. 6 neplatne, stačí mi preukázať, že proces obstarávania nebol v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Na to mi stačí nájsť čo i len jeden dotknutý orgán štátnej správy, s ktorým nebola zmena regulatívov Novej jamy na zákaz skládky podľa dvadsať dvojky dohodnutá. A hádajte koľko som ich našiel???

  

Moja výzva č. 2 primátorovi Oliverovi Solgovi, aby predložil občanom stanoviská všetkých dotknutých orgánov, ktoré sa podľa mesta Pezinok mali v rámci dvadsať dvojky vyjadrovať k zákazu skládky v Decembrovej verzii preto stále trvá. Ja neustále „suším“ v skrini stanoviská týchto orgánov k Májovej verzii, s oboma skládkami v oboch jamách, a som pripravený ich kedykoľvek s primátorom verejne konfrontovať. Tí, ktorí mi náhodou neveria, skúste sa spýtať občanov na muškáte, aké majú skúsenosti s mestom Pezinok a získavaním stanovísk v konaniach a urobíte si hneď predstavu o tom, ako sa v Pezinku dodržiava zákon.

  

K mojej výzve č. 3 primátorovi Oliverovi Solgovi, aby prevzal zodpovednosť za chyby mesta Pezinok, a aby sa prestal tváriť ako „svätý za dedinou“, keď má „bordel“ vo vlastnom úrade, musím pre objektívnosť veci uviesť aj nasledovné. Primátor Oliver Solga nebol v čase obstarávania a schvaľovania zmien 2002 primátorom, ale zástupcom primátora. A ako zástupca primátora, vediac zrejme o všetkých týchto problémoch, sám navrhol na zastupiteľstve nehlasovať o rozporných lokalitách. V tom čase bol Oliver Solga dokonca ešte aj na „našej strane“ a sám bol „zástancom“ skládky v Novej Jame. Kto neverí, nech si prečíta zápisnicu zo zastupiteľstva z 14.11.2002 bod č. 19. Na jeho návrh nehlasovať o zmene Novej jamy však zrejme pod tlakom 4 mesiacov prieťahov územného konania „dokopali“ aktivisti Pavlovič a Král poslancov k tomu, aby zmenu schválili, a to aj napriek tomu, že Oliver Solga o „podvodíku mesta“ zrejme vedel. Otázkou teda ostáva, kedy sa z Olivera Solgu stal zo „zástancu“ skládky jej „odporca“. Tu si dovolím vyjadriť svoj skromný názor, že to bolo vtedy, keď bol zasvätený ako primátor do základnej poučky niektorých komunálnych politikov v Pezinku, ktorá podľa môjho poznania znie: „Načo sú nám dažďové pralesy, my si kariéru dokážeme vybudovať aj na pezinskej skládke...“

 

Ján Man, predseda predstavenstva spoločnosti Ekologická skládka, a.s., www.ekologickaskladka.estranky.sk