Choď na obsah Choď na menu
 


„Navrhované znenie časti textovej časti: Pezinok, A-ÚPN, 2002, Ú.P.C. 7-6,

Ciele a intervenčné kroky:

S – vytvoriť podmienky pre realizáciu skládky TKO po roku 2002 (neprípustné je skládkovanie nebezpečného odpadu)

K – iniciovať dohody s vlastníkom a užívateľom o využití pozemkov pre realizáciu skládky TKO

K – zabezpečiť prípravnú a projektovú činnosť (do roku 2000 a realizáciu skládky)“

citácia z Aktualizácie územného plánu mesta Pezinok, I. Etapa (Máj 2002) Textová časť

 

Vážení spoluobčania, dovoľte mi v krátkosti Vás informovať o udalostiach posledných dní, týkajúcich sa novej skládky odpadov. Dňa 22.3.2010 odvysielala Slovenská televízia v hlavnom spravodajstve reportáž, podľa ktorej mesto Pezinok pod vedením Olivera Solgu odmieta poskytnúť ministerstvu výstavby dokumentáciu potrebnú na preskúmanie zákonnosti právoplatného územného rozhodnutia na skládku. Vzhľadom na odvysielanú reportáž si Vám dovolím osvetliť dôvody, pre ktoré podľa môjho názoru robí mesto Pezinok medializované obštrukcie.

 

V územnom pláne z roku 1996 bola Nová jama určená na výstavbu skládky odpadov. Mesto Pezinok viackrát samo medializovalo, že tento povoľujúci územný plán v roku 2002 zmenilo tak, že skládku odpadov zakázalo. Podľa názoru mesta Pezinok je preto postavená a prevádzkovaná skládka v rozpore s takto zmeneným územným plánom. Všetko by to bola pravda, keby mesto Pezinok vedelo ministerstvu výstavby preukázať, že v roku 2002 zmenilo územný plán zákonným spôsobom. A tu je naša pravda, ktorú Vám doposiaľ nikto nepovedal. V roku 2002 k žiadnej zmene územného plánu nedošlo, keďže existovali DVE odlišné verzie návrhu zmien spočívajúce v práve dvoch odlišných regulatívoch týkajúcich sa Novej jamy.

 

Prvá verzia územného plánu, pracovne nazvaná mestom ako Májová aktualizácia, alebo Etapa I, obsahovala regulatív, podľa ktorého malo dôjsť v priestore Novej jamy k spoločným krokom mesta Pezinok a vlastníka pozemkov, s cieľom vybudovať skládku komunálneho odpadu. Druhá verzia, nazvaná už ako Decembrová aktualizácia, obsahovala úplne opačný regulatív, podľa ktorého sa skládka odpadov v Novej jame mala zakázať. A teraz to pravé orechové, ktorá verzia je vlastne tá správna?

 

Na túto otázku dáva odpoveď stavebný zákon, ktorý ukladá každému mestu povinnosť dodržať pri obstaraní územného plánu určitú procedúru. Povinnosťou mesta je každú zmenu územného plánu vopred prerokovať s občanmi a zároveň aj s dotknutými orgánmi štátnej správy, ktoré k návrhu vznášajú záväzné stanoviská. Ak teda mesto chcelo zmeniť povolenie skládky z roku 1996 na jej zákaz, muselo takúto zmenu vopred prerokovať s dotknutými orgánmi. A tu sa stal „podvod“ zo strany mesta Pezinok. S orgánmi štátnej správy prerokovalo mesto Pezinok IBA verziu Májovú, teda tú, ktorá skládku v Novej jame sama plánovala. V dokumentácii mesta k zmenám územného plánu z roku 2002 sa nachádzajú totižto stanoviská dotknutých orgánov, ktoré sa vyjadrujú k obom plánovaným skládkam, teda aj k skládke v Novej jame, aj k skládke v Starej jame. Mesto Pezinok následne, zrejme s úmyslom uviesť niekoho do omylu, predložilo poslancom na schválenie odlišnú verziu v znení December, ktorá skládku v Novej jame už zakazovala. Takúto zmenu však mesto nikdy neprerokovalo so všetkými dotknutými orgánmi štátnej správy a poslanci mali pri jej schvaľovaní k dispozícii stanoviská k verzii Máj, s oboma skládkami v oboch jamách tehelní.

 

A v čom je pes zakopaný? V ustanovení stavebného zákona, podľa ktorého, ak dôjde v procese obstarávania a schvaľovania zmien územného plánu k pochybeniam, tak návrh zmien nemožno schváliť. A naviac, ak by aj došlo k schváleniu, tak takéto schválenie je podľa stavebného zákona v celom rozsahu neplatné. Ak je teda schválenie Decembrovej verzie podľa stavebného zákona neplatné, možno naň vôbec mestom Pezinok prihliadať?

 

Ako občan mesta Pezinok, ktorý býva ku skládke v Novej jame bližšie než 99 percent Pezinčanov, a ktorý má kanceláriu zo všetkých budov v Pezinku najbližšie k starej aj novej skládke, vyzývam primátora Olivera Solgu, aby verejnosti predstavil Májovú verziu zmeny územného plánu z roku 2002. A pre istotu, ak by chcel pokračovať vo využívaní omylu svojich občanov, vyzývam ho, aby predložil občanom stanoviská všetkých dotknutých orgánov, ktoré sa podľa mesta Pezinok mali vyjadrovať k zákazu skládky v Decembrovej verzii. Ja Vám naopak verejne prehlasujem, že kedykoľvek obratom predložím tie stanoviská, ktoré sa vyjadrujú k verzii Májovej a v ktorých sa spomínajú obe skládky odpadov. Pre prípad, že sa mesto začne vyhovárať na rozporové konanie ministerstva alebo na tzv. dvadsaťpäťku z kraja, odporúčam primátorovi, aby si nechal dopredu vysvetliť rozdiel medzi konštitutívnym a deklaratórnym správnym aktom. A nakoniec, vyzývam primátora, aby prevzal zodpovednosť za chyby mesta Pezinok, a aby sa prestal tváriť ako „svätý za dedinou“, keď má „bordel“ vo vlastnom úrade.

 

Ján Man, predseda predstavenstva spoločnosti Ekologická skládka, a.s.

http://stv.livetv.sk/tvarchive//video/video.html?video=50765