Choď na obsah Choď na menu
 


 

ODPOVEĎ A OPRAVA PRIMÁTOROVÝCH NEPRAVDIVÝCH TVRDENÍ

 

Vážení spoluobčania, v článku uverejnenom na str. 2 v marcovom vydaní mesačníka Pezinčan uviedol primátor Pezinka zrejme úmyselne nepravdivé tvrdenia, ktoré považujeme za potrebné poopraviť, nakoľko sa dotýkajú podnikateľskej činnosti našej spoločnosti.

 

Tvrdenie primátora Olivera Solgu o tom, že skládka v Novej jame nie je súčasťou záväzných častí územného plánu kraja je nepravdivé a svedčí o tom, že primátor nepozná územný plán kraja, o ktorom sám hlasoval. V záväznej časti územného plánu vyhlásenej všeobecne záväzným nariadením BSK č. 20/2008, príloha č. 2, Záväzná časť, bod II. Verejnoprospešné stavby, odsek 17, je skládka zaradená medzi verejnoprospešné stavby, ktorými je aj územie a zariadenie regionálnych veľkokapacitných skládok odpadov. Z uvedeného je zrejmé, že podľa záväznej časti územného plánu BSK je pezinská skládka verejnoprospešnou stavbou. Jej poloha je zakreslená aj na Mape – „Sídelná štruktúra“ územného plánu BSK, kde je územie Nová jama v Pezinku označené značkou podľa legendy ako regionálna skládka komunálneho odpadu.

 

Rovnako je nepravdivé tvrdenie primátora Olivera Solgu o tom, že ministerstvo nie je oprávnené skúmať VZN mesta, ktorým mala byť vyhlásená záväzná časť územného plánu. Ministerstvo výstavby je ústredný orgán štátnej správy na úseku územného plánovania a jeho kompetencia preskúmavať záväzné časti územných plánov vyhlásené vo VZN obce vyplýva priamo z §2 zákonač. 608/2003 o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona, podľa ktorého je ministerstvo metodický a ústredný orgán územného plánovania.

 

Takisto tvrdenie primátora o tom, že ministerstvo nemôže žiadať originály územného plánu a zmluvy s obstarávateľom a spracovateľom je scestné a nepravdivé. Ministerstvo ako ústredný orgán na úseku územného plánovania vedie podľa §2 stavebného zákona zoznam odborne spôsobilých osôb oprávnených obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu a je oprávnené kontrolovať, či bola dokumentácia obstaraná takouto osobou. Zákon o správnom konaní ďalej ukladá vo svojom §37 každej fyzickej aj právnickej osobe povinnosť predložiť správnemu orgánu na jeho požiadanie listinné dôkazy potrebné pre rozhodnutie. Ak má ministerstvo preskúmať územné rozhodnutie na skládku, je zrejmé, že musí preskúmať aj územný plán, ktorý je podkladom tohto rozhodnutia a preto potrebuje jeho listinnú podobu mať založenú v spise.

 

Pravým dôvodom, pre ktorý primátor odmietol poskytnúť ministerstvu územný plán je preto podľa nášho názoru iba jediná jedna skutočnosť, a tou je to, že nevie preukázať zákonnosť schválenia zákazu skládky v roku 2002, nakoľko schválenie zmeny územného plánu je z titulu „podvodov“ zo strany mesta Pezinok v celom rozsahu neplatné.

 

 

V Pezinku dňa 1.4.2010                                                                  

Ján Man, predseda predstavenstva spoločnosti Ekologická skládka, a.s.

 

Dôkaz:

http://www.region-bsk.sk/uzemny-plan-regionu-bsk.aspx

VZN BSK č. 20/2008 v znení neskorších predpisov

zákon č. 50/1976 v znení neskorších predpisov

zákon č. 608/2003 v znení neskorších predpisov

zákon č. 71/1967 v znení neskorších predpisov