Choď na obsah Choď na menu
 


Aktivisti a právnici mesta miešajú hrušky s jabĺčkami

 

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR podľa medializovaných informácií nezačalo správne konanie smerujúce k zrušeniu právoplatného územného rozhodnutia na pezinskú skládku z toho titulu, že schválenie regulatívu zákazu skládky v územnom pláne mesta je neplatné, keďže nebolo vopred dohodnuté s dotknutými orgánmi štátnej správy.

 

Aktivisti Čaputová a Pavlovič, ako aj právnik mesta Ondruš, na to reagovali tým, že ministerstvo si podľa ich názoru osvojilo právomoc súdu, ktorý jediný môže zrušiť všeobecne záväzné nariadenie mesta. Z tejto reakcie usudzujeme, že ani aktivisti ani právnik mesta nechápu základný rozdiel medzi územným plánom ako dokumentom a nariadením mesta ako právnym predpisom.

 

Územný plán je dokumentácia, ktorá sa schvaľuje uznesením zastupiteľstva potom, čo je procedúra jej obstarania v súlade so stavebným zákon, teda potom, čo je táto dokumentácia dohodnutá so všetkými zákonom určenými dotknutými orgánmi. Nariadenie mesta je naopak všeobecne záväzný právny akt samosprávy, ktorým sa vyhlási tá časť schválenej územnoplánovacej dokumentácie, ktorá má byť záväzná.

 

Krajský súd je na podklade žaloby Krajskej prokuratúry z 6.2.2009 oprávnený zrušiť iba nariadenie mesta Pezinok ako právnu normu, podobne ako k tomu došlo už v roku 2006 Ústavným súdom SR. Schválenú dokumentáciu súd zrušiť nemôže, nakoľko mu taká právomoc nevyplýva ani z občianskeho súdneho poriadku ani z iného zákona SR. To, či je dokumentácia schválená platne alebo nie, hovorí priamo stavebný zákon vo svojom §25 ods. 6, keď neplatnosťou schválenia sankcionuje každé obstaranie územného plánu v rozpore so zákonným procesom.

 

Aktivisti a právnik mesta teda buď z nevedomosti, alebo účelovo, zavádzajú verejnosť, keď tvrdia, že ústredný orgán štátnej správy na úseku územného plánovania, ministerstvo, nemá právomoc preskúmať platnosť územnoplánovacej dokumentácie. Opak je pravdou, keďže správne orgány sú povinné v súlade so zásadou materiálnej pravdy a zákonnosti zistiť presne a úplne skutkový stav veci a vydať rozhodnutie v súlade so zákonmi. Tak Krajský stavebný úrad v Bratislave, ako aj Generálna prokuratúra SR a Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR si svoje kompetencie a povinnosti splnili, keď zistili, že zákaz skládky nebol pred schválením územného plánu dohodnutý s dotknutými orgánmi štátnej správy a preto je schválenie takéhoto zakazujúceho regulatívu neplatné priamo zo stavebného zákona.

 

Aktivisti a mesto Pezinok tak prišli aj o posledný vecný argument týkajúci sa pezinskej skládky, ktorej zákonnosť je dnešným dňom potvrdená Krajským stavebným úradom v Bratislave, Generálnou prokuratúrou SR, Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR, Inšpektorátom životného prostredia Bratislava, Inšpekciou životného prostredia SR ako aj Ministerstvom životného prostredia SR.

 

Ján Man, predseda predstavenstva spoločnosti Ekologická skládka, a.s.

www.ekologickaskladka.estranky.sk